ברכת המזון

ברכה אחרונה מכל מקום - ברכת המזון, מעין שלש, בורא נפשות, נוסח ספרד, אשכנז ועדות המזרח

הלכות מים אחרונים

על פי קיצור שולחן ערוך לרבי שלמה גנצפריד זצ"ל (סימן מ"ד)

סעיף א
בדין מים אחרונים הרבה מקילים, אבל נכון לכל ירא שמים ליזהר בהם. ואין צריכין ליטול אלא עד פרק שני מן האצבעות. וישפיל ידיו קודם שמנגבן. והמברך הוא נוטל בראשונה.

סעיף ב
אין נוטלין על גבי קרקע במקום שבני אדם הולכין, מפני שרוח רעה שורה על מים אלו; אלא יטול לתוך כלי, או תחת השולחן. ומנגב ידיו, ואחר כך מברך ברכת המזון. ולא יפסיק בין הנטילה לברכת המזון.

לברכת המזון:

דילוג לתוכן